Montgomery County Recreation hiện đang bắt đầu mở ghi danh cho các chương trình dạy bơi và tập thể dục trong 3 tuần MIỄN PHÍ tại hồ bơi hồ bơi Long Branch & Upper County


Theo tin của quận Montgomery

Montgomery County Recreation hiện đang bắt đầu mở ghi danh cho các chương trình dạy bơi và tập thể dục trong 3 tuần MIỄN PHÍ tại hồ bơi hồ bơi Long Branch & Upper County


ICYMI: PlayMontgomery đang cung cấp các chương trình dạy bơi và tập thể dục trong 3 tuần MIỄN PHÍ tại hồ bơi hồ bơi Long Branch & Upper County. Bạn còn chờ gì nữa? Truy cập http://ActiveMontgomery.org để ghi danh ngay hôm nay!

Tên hoạt động: Chơi các bài học bơi và thể dục của Montgomery
Tuổi Ít nhất 6 nhưng dưới 13

Số hoạt động: 128871

Cuộc họp đầu tiên hoặc Mô tả ngày: Từ ngày 29 tháng 6 năm 2021 đến ngày 15 tháng 7 năm 2021
Thứ Ba hàng tuần từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối
Thứ Năm hàng tuần từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối

Địa điểm: Hồ bơi ngoài trời Long Branch
Số lượt mở: 0
Phí và Hành động: Không tính phí

Tên hoạt động: Chơi các bài học bơi và thể dục của Montgomery
Tuổi Ít nhất 6 nhưng dưới 13

Số hoạt động: 128872

Cuộc họp đầu tiên hoặc Mô tả ngày: Từ ngày 28 tháng 6 năm 2021 đến ngày 16 tháng 7 năm 2021
Thứ Hai hàng tuần từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối
Thứ Sáu hàng tuần từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối

Địa điểm: Hồ bơi ngoài trời Upper County
Mở đầu: Danh sách chờ đợi
Phí và Hành động: Không tính phí


ICYMI: PlayMontgomery is offering FREE 3-week swimming lessons and fitness programs at Long Branch & Upper County Outdoor Pools. What are you waiting for? Visit http://ActiveMontgomery.org to register today!

Activity Name: Play Montgomery Swim Lessons and Fitness
Age At least 6 but less than 13

Activity Number: 128871

First Meeting or Date Description: From June 29, 2021 to July 15, 2021
Each Tuesday from 6pm to 8pm
Each Thursday from 6pm to 8pm

Location: Long Branch Outdoor Pool
Openings: 0
Fee and Action: No Charge

Activity Name: Play Montgomery Swim Lessons and Fitness
Age At least 6 but less than 13

Activity Number: 128872

First Meeting or Date Description: From June 28, 2021 to July 16, 2021
Each Monday from 6pm to 8pm
Each Friday from 6pm to 8pmm

Location: Upper County Outdoor Pool
Openings: Waiting List
Fee and Action: No Charge


https://apm.activecommunities.com/montgomerycounty/Activity_Search?txtActivitySearch=swim%20lesson&applyFiltersDefaultValue=true&cat=Activities

You May Also Like

More From Author