‘Picnic Friendship’ miễn phí thường niên lần thứ 9 tại Hạt Montgomery tại Công viên Wheaton từ trưa cho đến 5 giờ chiều ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2022

Theo tin quận Montgomery ‘Picnic Friendship’ miễn phí thường niên lần thứ 9 tại Hạt Montgomery để vui mừng các nền văn hóa đa dạng và các tôn giáo khác…