Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường Watkins Mill Elementary School từ 1 giờ chiều đến 2 giờ 30 chiều vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường Watkins Mill Elementary School vào thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022Phân phối thực phẩm miễn phí tại trường Watkins Mill Elementary School
thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022 từ 1 giờ chiều đến 2 giờ 30 chiều
Cho đến khi hết

Địa chỉ: 19001 Watkins Mill Rd, Montgomery Village, MD 20886

Tuổi tác: Người lớn, người cao niên, gia đình
Khu vực: Upcounty
Giá cả: MIỄN PHÍ
Liên kết: www.montermoerycountymd.gov

WHAT: The UpCounty Hub Food Distribution
WHEN: TUESDAY, DECEMBER 20, 2022 from 2 PM to 3 PM
WHERE: 19001 Watkins Mill Rd, Montgomery Village, MD 20886

Age Kids, Teens, Adult, Seniors, Family
Area Upcounty
Contact Name The UpCounty Hub
Contact Phone 240-912-1077
Contact Email info@theupcountyhub.org
Cost Free
Link www.theupcountyhub.org


You May Also Like

More From Author