Phân phối thực phẩm miễn phí tại nhà thờ Gaithersburg Church of the Nazaren từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều thứ Ba Ngày 3 tháng 1 năm 2023


Theo tin của quận Montgomery


Phân phối thực phẩm miễn phí tại nhà thờ Gaithersburg Church of the Nazaren từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều thứ Ba Ngày 3 tháng 1 năm 2023


Phân phối thực phẩm miễn phí tại nhà thờ Gaithersburg Church of the Nazaren
THỨ BA, NGÀY 3 THÁNG 1 NĂM 2023, 2 – 3 GIỜ CHIỀU
Cho đến khi hết

Địa chỉ: Nhà thờ Gaithersburg Church of the Nazarene, 8921 Warfield Road Gaithersburg, MD 20882
Tuổi tác: Người lớn, người cao niên, gia đình
Khu vực: Upcounty
Giá cả: MIỄN PHÍ
Liên kết: www.montermoerycountymd.gov

WHAT: The UpCounty Hub Food Distribution
WHEN: TUESDAY, JANUARY 3, 2022 from 2 PM to 3 PM
WHERE: Church of Nazarene, 8921 Warfield Rd, Gaithersburg, MD 20882

While supplies last

Age Kids, Teens, Adult, Seniors, Family
Area Upcounty
Contact Name The UpCounty Hub
Contact Phone 240-912-1077
Contact Email info@theupcountyhub.org
Cost Free
Link www.theupcountyhub.org


You May Also Like

More From Author