Phân phối Thực phẩm miễn phí tại nhà thờ Mother Seton Parish từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ 30 sáng vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 1 năm 2023


Theo tin của The UpCounty Hub Food Distribution & Montgomery County, Maryland

Phân phối Thực phẩm miễn phí tại nhà thờ Mother Seton Parish từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ 30 sáng vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 1 năm 2023


WHAT: The UpCounty Hub Food Distribution
WHEN: FRIDAY, JANUARY 6, 2023 from 9 AM – 10:30 AM
WHERE: Mother Seton Parish
19951 Father Hurley Blvd, Germantown, MD 20874
Age Kids, Teens, Adult, Seniors, Family
Area Upcounty
Contact Name The UpCounty Hub
Contact Phone 240-912-1077
Contact Email info@theupcountyhub.org
Cost Free
Link www.theupcountyhub.orghttps://www.theupcountyhub.org/

You May Also Like

More From Author