Phân phối Thực phẩm tại nhà thờ Oak Chapel Church vào mỗi ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm trong năm 2023


Theo tin của quận Montgomery, Nourish Now, and Upper County Food Distribution

Phân phối Thực phẩm tại nhà thờ Oak Chapel Church từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào mỗi ngày thứ Năm trong năm 2023

FOOD DISTRIBUTION: EVERY TUESDAY, WEDNESDAY, and THURSDAY from 11am-1pm in Silver Spring, MD organized by Oak Chapel Church. Please see the flyer for more information!
Phân phối Thực phẩm miễn phí cho lái xe Drive-Thru tại nhà thờ Oak Chapel Church từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào mỗi thứ Năm trong năm 2023.
WHAT: Oak Chapel Food Distribution – Registration Required – Call or Text 240-462-6086
WHEN:
TUESDAY, JANUARY 10, 2023, 3 – 6PM
WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023, 8:30 – 11:30AM
TUESDAY, DECEMBER 20, 2022 from 3 to 6PM
WHERE: Oak Chapel United Methodist Church, 14500 Layhill Rd, Silver Spring, MD 20906

Age Kids, Teens, Adult, Seniors, Family
Area Silver Spring
Contact Name Kenneth Fuentes
Contact Phone 240-462-6086
Contact Email ocumhub@oakchapel.com
Cost free
Link docs.google.com…
You May Also Like

More From Author