Phân phối Thực phẩm miễn phí tại Apple Ridge Rec Area từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ 30 sáng vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2023


Theo tin của The UpCounty Hub Food Distribution & Montgomery County, Maryland

Phân phối Thực phẩm miễn phí tại Apple Ridge Rec Area từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ 30 sáng vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2023.


WHAT: The UpCounty Hub Food Distribution
WHEN: FRIDAY, JANUARY 13, 2023 from 9 AM to 10:30 AM
WHERE: Apple Ridge Rec Area
10101 Apple Ridge Rd, Montgomery Village, MD 20886
Age Kids, Teens, Adult, Seniors, Family
Area Upcounty
Contact Name The UpCounty Hub
Contact Phone 240-912-1077
Contact Email info@theupcountyhub.org
Cost Free
Link www.theupcountyhub.orghttps://www.theupcountyhub.org/

You May Also Like

More From Author