Phân phối Thực phẩm tại trường Watkins Mill Elementary School vào thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 2023


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm tại trường Watkins Mill Elementary School vào thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 2023Phân phối thực phẩm miễn phí tại trường Watkins Mill Elementary School
thứ Tư, ngày 18 năm 2023 từ 1 giờ chiều đến 2 giờ 30 chiều
Cho đến khi hết

Địa chỉ: 19001 Watkins Mill Rd, Montgomery Village, MD 20886

Tuổi tác: Người lớn, người cao niên, gia đình
Khu vực: Upcounty
Giá cả: MIỄN PHÍ
Liên kết: www.montermoerycountymd.gov

WHAT: The UpCounty Hub Food Distribution
WHEN: TUESDAY, JANUARY 4, 2023 from 2 PM to 3 PM
WHERE: 19001 Watkins Mill Rd, Montgomery Village, MD 20886

Age Kids, Teens, Adult, Seniors, Family
Area Upcounty
Contact Name The UpCounty Hub
Contact Phone 240-912-1077
Contact Email info@theupcountyhub.org
Cost Free
Link www.theupcountyhub.org


You May Also Like

More From Author