Cuộc bầu cử cho 3 ghế Ủy viên Hội đồng Thành phố Gaithersburg vào Thứ Ba ngày 7 tháng 11 năm 2023


Theo tin trong Thành phố Gaithersburg

Cuộc bầu cử Thành phố – Thứ Ba, ngày 7 tháng 11

Thành phố Gaithersburg được điều hành bởi Thị trưởng/Hội đồng Thành phố được bầu chọn – kiểu chính quyền Quản lý Thành phố. Các cuộc bầu cử được tổ chức vào Thứ Ba đầu tiên sau Thứ Hai đầu tiên của Tháng 11 trong các năm lẻ. Thị trưởng được bầu vào nhiệm kỳ bốn năm và làm chủ tịch Hội đồng thành phố. Hội đồng Thành phố bao gồm năm thành viên được bầu tổng thể, mỗi người phục vụ với nhiệm kỳ bốn năm so le.

Cuộc bầu cử Thành phố tiếp theo dành cho ba Ủy viên Hội đồng Thành phố sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 11 năm 2023.

Cư dân Gaithersburg sẽ bỏ phiếu cho ba Ủy viên Hội đồng Thành phố trong Cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11 năm 2023. Nhiệm kỳ của các Thành viên Hội đồng Neil Harris và Robert Wu sẽ hết hạn vào tháng 11. Có một chỗ trống do Ryan Spiegel bỏ trống.

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2023 thì Ban Giám sát Bầu cử Gaithersburg đã chứng nhận các ứng cử viên sau đây cho ba vị trí trong Hội đồng Thành phố sẽ được bầu cử tại Thành phố Gaithersburg, sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 11 năm 2023:

Neil Harris
Yamil Hernández
Daniel Lukomsky
Shanika Whitehurst
Omodamola Williams
Robert T. Wu
Các ứng cử viên được bầu sẽ phục vụ một nhiệm kỳ bốn năm. Thông tin về các ứng cử viên có sẵn ở đây .

Thành phố Gaithersburg sẽ sử dụng quy trình kết hợp cho phép bỏ phiếu qua thư hoặc trực tiếp. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, tất cả các cử tri đã ghi danh hay đăng ký sẽ bắt đầu nhận được đơn ghi danh hay đăng ký qua thư mời họ đăng ký bỏ phiếu qua thư. Cử tri đã ghi danh hay đăng ký cũng có thể yêu cầu bỏ phiếu qua thư trực tuyến .

Các cử tri có đơn đăng ký được phê duyệt sẽ nhận được lá phiếu gửi qua thư bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 và có thể gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện hoặc đặt chúng vào bất kỳ thùng phiếu nào trong số bảy thùng phiếu an toàn sẽ được đặt trên khắp Thành phố. Các lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện hoặc bỏ vào thùng trước 8 giờ tối ngày 7 tháng 11.

VỊ TRÍ HỘP PHIẾU ĐỊA CHỈ
Activity Center 506 S. Frederick Avenue
Asbury Rosborough Center
City Hall 31 S. Summit Avenue
Crown Farm 803 Crown Park Avenue
Kentlands 320 Kent Square Road
Robertson park Youth Center 801 Rabbitt Road
Spectrum Town Center 239 Spectrum Avenue

Nếu quý vị đã đăng ký bỏ phiếu tại Quận Montgomery, quý vị sẽ tự động được đăng ký bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tại Thành phố Gaithersburg và sẽ nhận được đơn xin bỏ phiếu qua thư. Để biết thông tin về khả năng hội đủ điều kiện của cử tri xin hãy liên hệ với Hội đồng Bầu cử Quận Montgomery hoặc gọi 240-777-VOTE (8683).

Nếu quý vị chọn bỏ phiếu trực tiếp thì Trung tâm Hoạt động tại Công viên Bohrer là địa điểm bỏ phiếu duy nhất có sẵn trong cuộc bầu cử này. Bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra tại Trung tâm Hoạt động vào Chủ Nhật ngày 29 tháng 10 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa vào Ngày Bầu cử: Thứ Ba ngày 7 tháng 11 từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Đăng ký hay ghi danh cho cử tri cùng ngày có sẵn để bỏ phiếu trực tiếp. Những người đăng ký hay ghi danh trong thời gian Bỏ phiếu sớm hoặc vào Ngày bầu cử sẽ được yêu cầu xuất trình mẫu giấy tờ tùy thân đã được phê duyệt và sẽ bỏ phiếu tạm thời cho đến khi lá phiếu này sẽ được tính khi xác minh tư cách hội đủ điều kiện bỏ phiếu.

Người dân đã nhận được Hướng dẫn Cử tri của Thành phố Gaithersburg vào giữa tháng 9. Nó chứa thông tin bầu cử và tuyên bố từ các ứng cử viên.

Các phát biểu của ứng cử viên đang được phát sóng trên Gaithersburg TV, có thể được tìm thấy trên toàn quận trên Comcast 27 và trong giới hạn Thành phố trên Kênh RCN 13 hoặc Kênh FiOS 25. Các tuyên bố này có sẵn để xem trực tuyến tại đây . Một lá phiếu mẫu sẽ được gửi đến tất cả cử tri đã đăng ký trong Thành phố vào cuối tháng 10.The City of Gaithersburg is governed by an elected Mayor/City Council – City Manager style of government, with elections held on the first Tuesday after the first Monday in November in odd numbered years. The Mayor is elected to a four-year term and presides over the City Council. The City Council consists of five members elected at-large, each serving staggered four-year terms.

The next City Election for three City Council Members will be Tuesday, November 7, 2023.
Gaithersburg residents will cast their ballots for three City Council Members in the November 7, 2023 Election. The terms of office for Council Members Neil Harris, and Robert Wu expire in November. There is an open seat vacated by Ryan Spiegel.

On August 28, 2023, the Gaithersburg Board of Supervisors of Elections certified the following candidacies for the three City Council positions up for election in the City of Gaithersburg, which will be held on November 7, 2023:

Neil Harris
Yamil Hernández
Daniel Lukomsky
Shanika Whitehurst
Omodamola Williams
Robert T. Wu
The elected officials will each serve a four-year term. Information on the candidates is available here.

The City of Gaithersburg will use a hybrid process that allows for mail-in or in-person voting. Starting September 8, all registered voters will begin receiving an application in the mail inviting them to apply for a mail-in ballot. Registered voters can also request mail-in ballots online.

Voters with approved applications will receive their mail-in ballot starting on October 6 and can return ballots by mail or place them in any of the seven secure ballot boxes that will be located throughout the City. Ballots must be postmarked or placed in the boxes by 8 p.m. on November 7.

BALLOT BOX LOCATION ADDRESS
Activity Center 506 S. Frederick Avenue
Asbury Rosborough Center
City Hall 31 S. Summit Avenue
Crown Farm 803 Crown Park Avenue
Kentlands 320 Kent Square Road
Robertson park Youth Center 801 Rabbitt Road
Spectrum Town Center 239 Spectrum Avenue
If you are registered to vote in Montgomery County, you are automatically registered to vote in City of Gaithersburg elections and will receive a ballot application in the mail. For information on voter eligibility contact the Montgomery County Board of Elections or call 240-777-VOTE (8683).

If you choose to vote in person, the Activity Center at Bohrer Park is the only polling place available during this election. Early Voting will take place at the Activity Center on Sunday, October 29, from 10 a.m. to 5 p.m. The polling place will be open on Election Day, Tuesday, November 7, from 7 a.m. to 8 p.m.

Same-day voter registration is available for in-person voting. Those registering during Early Voting or on Election Day will be asked to show an approved form of identification and will cast a provisional ballot, which will be counted upon verification of voting eligibility.

Residents received a City of Gaithersburg Voter’s Guide in mid-September. It contains election information and statements from the candidates.

Candidate statements are being aired on Gaithersburg TV, which can be found countywide on Comcast 27 and within the City limits on RCN Channel 13 or FiOS Channel 25. The statements are available for viewing online here. A sample ballot will be mailed to all registered voters in the City in late October.


https://www.gaithersburgmd.gov/government/elections

You May Also Like

More From Author