Kết quả bầu cử ở Thành phố Rockville trong cuộc tổng tuyển cử 2023 vào ngày 7 tháng 11 của tiểu bang Maryland


Theo tin trong Thành phố Rockville

Kết quả bầu cử ở Thành phố Rockville trong cuộc tổng tuyển cử 2023 vào ngày 7 tháng 11 của tiểu bang Virginia

Cử tri trong Thành phố Rockville bầu Monique Ashton làm Thị trưởng Rockville
Kết quả bầu cử không chính thức năm 2023
Fulton, Van Grack, Shaw, Myles, Jackson và Valeri được bầu vào ghế Hội ​​đồng

Rockville, Maryland
Ngày 8 tháng 11

Cử tri trong Thành phố Rockville đã bầu Monique Ashton làm thị trưởng. Ashton thắng với 7.190 phiếu tương đương 58,71% tổng số phiếu theo kết quả không chính thức trong cuộc bầu cử bỏ phiếu qua thư của Thành phố Rockville,được công bố sớm hôm nay.

Sáu ủy viên hội đồng cũng được bầu: Kate Fulton; Adam Văn Grack; Izola (Zola) Shaw; David Myles; Barry Jackson; và Marissa Valeri.

Thị trưởng và Hội đồng phục vụ nhiệm kỳ bốn năm.

Người thách thức thị trưởng Mark Pierzchala nhận được 5.006 phiếu bầu tương đương 40,88%. Có 51 phiếu bầu cho thị trưởng.

Sáu người có số phiếu cao nhất cho các ghế hội đồng là:

Kate Fulton, với 8.867 phiếu bầu (14,47%).
Adam Van Grack, với 7.997 phiếu bầu (13,05%).
Izola (Zola) Shaw, với 7.520 phiếu bầu (12,27%).
David Myles, với 6.114 phiếu bầu (9,98%).
Barry Jackson, với 5.919 phiếu bầu (9,66%).
Marissa Valeri, với 5.905 phiếu bầu (9,64%).
Sáu ứng cử viên khác tranh cử vào hội đồng đã nhận được số phiếu sau:

Paul Scott, với 5.054 phiếu bầu (8,25%).
Richard Gottfried, với 4.065 phiếu bầu (6,63%).
Anita Neal Powell, với 3.790 phiếu bầu (6,18%).
Ricky F. Mùi, với 3.165 phiếu bầu (5,16%).
Danniel Belay, với 1.977 phiếu bầu (3,23%).
Harold Hodges, với 636 phiếu bầu (1,04%).
Đã có 270 phiếu ghi tên cho các ủy viên hội đồng.

Ngoài ra, lá phiếu còn bao gồm bốn câu hỏi trưng cầu dân ý mang tính tư vấn không mang tính ràng buộc cho phép cử tri bày tỏ quan điểm mà không dẫn đến thay đổi luật Rockville.

Cho phép cử tri trong độ tuổi 16-17 bỏ phiếu:
Có: 3.542
Không: 8.593
Không có ý kiến: 249

Cho phép cư dân thành phố không có quốc tịch Hoa Kỳ bỏ phiếu:
Có: 4.150
Không: 7.857
Không có ý kiến: 277

Giới hạn các quan chức được bầu trong ba nhiệm kỳ liên tiếp:
Có: 9.162
Không: 2.761
Không có ý kiến: 453

Tạo các khu vực đại diện để bầu một số hoặc tất cả các ủy viên hội đồng:
Có: 5.021
Không: 6.328
Không có ý kiến: 982

Kết quả được đăng tại www.rockvillemd.gov/electionresults là không chính thức cho đến khi được chứng nhận. Kết quả sẽ được chứng nhận và công bố vào Thứ Ba, ngày 14 tháng 11. Các lá phiếu tạm thời có thể thay đổi tổng số phiếu bầu.

Đây là cuộc bầu cử thứ 67 trong lịch sử Thành phố Rockville. Tổng cộng có 12.637 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc bầu cử này, so với 12.213 phiếu bầu vào năm 2019. Số phiếu bầu đã tăng 3,47% từ năm 2019 đến năm 2023.

Lễ nhậm chức Thị trưởng và Hội đồng mới sẽ được tổ chức vào lúc 1 giờ chiều Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 tại Nhà hát F. Scott Fitzgerald, 603 Edmonston Drive. Lễ khánh thành miễn phí và mở cửa cho công chúng.

Cuộc họp đầu tiên của Thị trưởng và Hội đồng mới sẽ ​​diễn ra vào 7 giờ tối Thứ Hai, ngày 20 tháng 11 tại Tòa thị chính (111 Maryland Ave, Rockville, MD 20850).Voters Elect Monique Ashton as Rockville Mayor
Unofficial 2023 Election Results
Fulton, Van Grack, Shaw, Myles, Jackson and Valeri Elected to Council Seats

Rockville, Maryland, Nov. 8 – Rockville voters elected Monique Ashton mayor with 7,190 votes, or 58.71% of the total, according to unofficial results in the City of Rockville’s vote-by-mail election, which were announced early today.

Six councilmembers were also elected: Kate Fulton; Adam Van Grack; Izola (Zola) Shaw; David Myles; Barry Jackson; and Marissa Valeri.

The Mayor and Council serve four-year terms.

Mayoral challenger Mark Pierzchala received 5,006 votes, or 40.88%. There were 51 write-in votes for mayor.

The top six vote-getters for council seats were:

Kate Fulton, with 8,867 votes (14.47%).
Adam Van Grack, with 7,997 votes (13.05%).
Izola (Zola) Shaw, with 7,520 votes (12.27%).
David Myles, with 6,114 votes (9.98%).
Barry Jackson, with 5,919 votes (9.66%).
Marissa Valeri, with 5,905 votes (9.64%).
Six other candidates running for council received the following votes:

Paul Scott, with 5,054 votes (8.25%).
Richard Gottfried, with 4,065 votes (6.63%).
Anita Neal Powell, with 3,790 votes (6.18%).
Ricky F. Mui, with 3,165 votes (5.16%).
Danniel Belay, with 1,977 votes (3.23%).
Harold Hodges, with 636 votes (1.04%).
There were 270 write-in votes for councilmembers.

In addition, the ballot included four nonbinding advisory referendum questions that allow voters to express a preference without resulting in a change to Rockville law.

Allowing voters aged 16-17 to vote:
Yes: 3,542
No: 8,593
No opinion: 249
Allowing city residents without U.S. citizenship to vote:
Yes: 4,150
No: 7,857
No opinion: 277
Limiting elected officials to three consecutive terms:
Yes: 9,162
No: 2,761
No opinion: 453
Creating representative districts to elect some or all councilmembers:
Yes: 5,021
No: 6,328
No opinion: 982
Results, which are posted at www.rockvillemd.gov/electionresults, are unofficial until certified. Results will be certified and announced Tuesday, Nov. 14. Provisional ballots may change the vote totals.

This is the 67th election in the history of the City of Rockville. A total of 12,637 ballots were cast in this election, versus 12,213 cast in 2019. The number of votes cast increased by 3.47% between 2019 and 2023.

An inauguration ceremony for the new Mayor and Council will be held at 1 p.m. Sunday, Nov. 19 at F. Scott Fitzgerald Theatre, 603 Edmonston Drive. The inauguration is free and open to the public.

The first meeting of the new Mayor and Council is scheduled for 7 p.m. Monday, Nov. 20 at City Hall, 111 Maryland Ave.


https://www.rockvillemd.gov/CivicAlerts.aspx?AID=2097

Related Posts

24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

You Missed

24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

 • By adminVM
 • July 19, 2024
 • 19 views

Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

 • By adminVM
 • July 18, 2024
 • 16 views

“Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

 • By adminVM
 • July 15, 2024
 • 27 views

Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

 • By adminVM
 • June 21, 2024
 • 76 views

2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

 • By adminVM
 • June 19, 2024
 • 64 views

Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

 • By adminVM
 • June 13, 2024
 • 89 views