Neil Harris, Yamil Hernández và Robert T. Wu đang dẫn đầu với số phiếu cao nhất cho 3 ghế Ủy viên Hội đồng Thành phố Gaithersburg vào Thứ Ba ngày 7 tháng 11 năm 2023


Theo tin trong Thành phố Gaithersburg

Kết quả bầu cử cho 3 ghế Ủy viên Hội đồng Thành phố Gaithersburg vào Thứ Ba ngày 7 tháng 11 năm 2023
Cuộc bầu cử Thành phố – Thứ Ba, ngày 7 tháng 11

Kết quả bầu cử không chính thức năm 2023

Kết quả không chính thức cho cuộc bầu cử thành phố ngày 7 tháng 11 năm 2023 cho ba Ủy viên Hội đồng Thành phố đã được công bố.

Ba ứng cử viên hàng đầu có số phiếu bầu cao nhất là Neil Harris, người nhận được 2.900 phiếu bầu (24,57%), Yamil Hernández, người nhận được 2.189 phiếu bầu (18,55%) và Robert T. Wu, người nhận được 2.932 phiếu bầu (24,84%).

Daniel Lukomsky nhận được 885 phiếu bầu (7,50%), Shanika Whitehurst nhận được 2.072 phiếu bầu (17,56%) và Omodamola Williams nhận được 824 phiếu bầu (6,98%).

ỨNG VIÊN TỔNG SỐ PHIẾU BẦU TỶ LỆ PHẦN TRĂM
Ứng cử viên Hội đồng Thành phố Neil Harris
Neil Harris 2.900 24,57%
Ứng cử viên Hội đồng Thành phố Yamil Hernandez
Yamil Hernández 2.189 18,55%
Ứng cử viên Hội đồng thành phố Daniel Lukomsky
Daniel Lukomsky 885 7,50%
Ứng cử viên Hội đồng Thành phố Shanika Whitehurst
Shanika Whitehurst 2.072 17,56%
Ứng cử viên Hội đồng Thành phố Omodamola Williams
Omodamola Williams 824 6,98%
Ứng cử viên Hội đồng Thành phố Robert Wu
Robert Wu 2.932 24,84%
TỔNG CỘNG 11,802
• Kết quả chi tiết

Các lá phiếu gửi qua thư phải được gửi vào thùng đựng phiếu hoặc được đóng dấu bưu điện trước ngày 7 tháng 11. Đăng ký cử tri cùng ngày có sẵn để bỏ phiếu trực tiếp, với các cử tri bỏ phiếu tạm thời đang chờ phê duyệt. Ban Giám sát Bầu cử sẽ xem xét các lá phiếu gửi qua thư và phiếu bầu tạm thời vào ngày 14 tháng 11. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 11.

Sau khi được chứng nhận, các quan chức mới được bầu sẽ tuyên thệ tại Phiên họp đặc biệt của Thị trưởng và Hội đồng Thành phố vào thứ Hai, ngày 20 tháng 11, lúc 7:30 tối. Mỗi người sẽ phục vụ nhiệm kỳ bốn năm. Cuộc họp có thể được xem trực tiếp trên YouTube, Facebook và Twitter @GburgMD, đồng thời có thể xem qua Zoom khi đăng ký trước tại đây . Cuộc họp cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình cáp của Thành phố, có sẵn trên toàn quận trên Comcast 27 và trong giới hạn Thành phố trên RCN 13 và Verizon FiOS 25.

Tính đến ngày 7 tháng 11, đã có 4.200 lá phiếu được bỏ, trong đó có 2.567 lá phiếu qua đường bưu điện và 1.633 lá phiếu tại các điểm bỏ phiếu. Có 37.113 cử tri đã đăng ký tại Thành phố Gaithersburg, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sơ bộ là 11,32%. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong Cuộc bầu cử Thành phố năm 2021 cho Thị trưởng và hai thành viên Hội đồng Thành phố là 12,45%.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Thư ký Bầu cử Lauren Klingler theo số 240-805-1010 hoặc CityElections@gaithersburgMD.gov .Unofficial 2023 Election Results
Font Size:+-Share & BookmarkShare & Bookmark, Press Enter to show all options, press Tab go to next optionFeedbackPrint
Unofficial results for the November 7, 2023, municipal election for three City Council Members have been announced.

The top three candidates with the highest number of votes were Neil Harris, who received 2,900 votes (24.57%), Yamil Hernández, who received 2,189 votes (18.55%), and Robert T. Wu, who received 2,932 votes (24.84%).

Daniel Lukomsky received 885 votes (7.50%), Shanika Whitehurst received 2,072 votes (17.56%), and Omodamola Williams received 824votes (6.98%).

CANDIDATE TOTAL VOTES PERCENTAGE
City Council Candidate Neil Harris
Neil Harris 2,900 24.57%
City Council Candidate Yamil Hernandez
Yamil Hernández 2,189 18.55%
City Council Candidate Daniel Lukomsky
Daniel Lukomsky 885 7.50%
City Council Candidate Shanika Whitehurst
Shanika Whitehurst 2,072 17.56%
City Council Candidate Omodamola Williams
Omodamola Williams 824 6.98%
City Council Candidate Robert Wu
Robert Wu 2,932 24.84%
TOTAL 11,802
• Detailed Results

Mail-in ballots must have been deposited in ballot drop boxes or postmarked by November 7. Same-day voter registration was available for in-person voting, with voters casting provisional ballots pending approval. The Board of Supervisors of Elections will review mail-in and provisional ballots on November 14. Official results will be announced on November 15.

Once certified, the newly elected officials will be sworn in at a Special Session of the Mayor & City Council on Monday, November 20, at 7:30 p.m. They will each serve a four-year term. The meeting can be viewed live on YouTube, Facebook and Twitter @GburgMD, and can be watched via Zoom with pre-registration here. The Meeting will also air live on the City’s cable TV channels, available countywide on Comcast 27, and within City limits on RCN 13 and Verizon FiOS 25.

As of November 7, 4,200 ballots were cast, 2,567 of them by mail and 1,633 at the polls. There are 37,113 registered voters in the City of Gaithersburg, for a preliminary voter turnout of 11.32%. Voter turnout in the 2021 City Election for Mayor and two City Council members was 12.45%.

For more information contact Elections Clerk Lauren Klingler at 240-805-1010 or CityElections@gaithersburgMD.gov.


https://www.gaithersburgmd.gov/government/elections/unofficial-election-results

You May Also Like

More From Author