The City of Rockville Board of Supervisors of Elections sẽ tổ chức diễn đàn thứ hai sau bầu cử để thảo luận về cuộc bầu cử bỏ phiếu qua thư năm 2023 của Thành phố Rockville trong tiểu bang Maryland


Theo tin trong Thành phố Rockville

Diễn đàn sau bầu cử lần thứ hai sẽ được tổ chức vào tháng 2

Ngày 1 tháng 2 năm 2024

Khuyến khích Ứng Cử Viên, thủ quỹ tham gia

Ban Giám sát Bầu cử Thành phố Rockville sẽ tổ chức diễn đàn thứ hai sau bầu cử để thảo luận về cuộc bầu cử bỏ phiếu qua thư năm 2023 của Rockville.

Diễn đàn chỉ dành cho trực tiếp này sẽ được tổ chức tại phòng Thị trưởng và Hội đồng tại Tòa thị chính, 111 Maryland Avenue từ 9 giờ sáng vào Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024.

Diễn đàn đầu tiên được tổ chức vào tháng Giêng. Thư ký Thành phố/Giám đốc Văn phòng Điều hành Hội đồng sẽ chấp nhận ý kiến ​​nhận xét qua email theo địa chỉ cityclerk@rockvillemd.gov cho đến khi kết thúc giờ làm việc vào Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024.

Những cuộc họp này là bước đầu tiên trong quá trình lập kế hoạch cho cuộc bầu cử năm 2027. Công chúng được hoan nghênh tham dự khi mặc dù hội đồng sẽ đặc biệt đánh giá cao ý kiến ​​đóng góp từ các ứng cử viên năm 2023 và người quản lý chiến dịch trong việc đánh giá quá trình bầu cử.

Để chuẩn bị cho cuộc họp thì những người tham dự được khuyến khích xem lại Chương 8 của Bộ luật Thành phố. Có thể tìm thấy nó tại bit.ly/CityCodeCh8 hoặc bằng cách gọi cho Văn phòng Thư ký Thành phố.

Để biết thêm thông tin hoặc trả lời xin hãy liên hệ với Judy Penny theo địa chỉ jpenny@rockvillemd.gov hoặc 240-314-8280.Second Post-Election Forum to Be Held in February

February 1, 2024

Candidates, Treasurers Encouraged to Take Part

The City of Rockville Board of Supervisors of Elections will host its second post-election forum to discuss Rockville’s 2023 vote-by-mail election.

This in-person-only forum will be held in the Mayor and Council chambers at City Hall, 111 Maryland Ave., from 9 a.m.-noon, Saturday, Feb. 24.

The first forum was held in January. The City Clerk/Director of Council Operations Office will accept comments by email at cityclerk@rockvillemd.gov until close of business on Thursday, Feb. 29.

These meetings are the first step in the planning process for the 2027 election. Members of the public are welcome to attend, though the board would particularly appreciate input from 2023 candidates and campaign treasurers in evaluating the elections process.

In preparation for the meeting, attendees are encouraged to review Chapter 8 of the City Code. It can be found at bit.ly/CityCodeCh8 or by calling the City Clerk’s Office.

For more info or to RSVP, contact Judy Penny at jpenny@rockvillemd.gov or 240-314-8280.


Second Post-Election Forum to Be Held in February

You May Also Like

More From Author