Ghi Danh Cho Các lớp chuẩn bị nhập quốc tịch của quận Montgomery trong mùa xuân 2024 bắt đầu ngày 10 tháng 3 lúc 1 giờ chiều


Theo tin của quận Montgomery


Mẫu Ghi Danh (đăng ký) lớp công dân mùa xuân 2024
Các lớp chuẩn bị nhập quốc tịch – (Clases de Preparación para la Ciudadanía)

Đủ điều kiện: Phải là cư dân của Quận Montgomery
Phải từ 18 tuổi trở lên.
Phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu cơ bản (đọc, viết, nói, nghe)
Phải là thường trú nhân Hoa Kỳ ít nhất bốn năm (hai năm nếu kết hôn với công dân Hoa Kỳ)

Thời gian: Các lớp học sẽ bắt đầu vào ngày 2, 3, 4 và 6 tháng 4 và kéo dài 10 tuần. Các lớp học sẽ được tổ chức trực tuyến (Zoom) và một lớp sẽ học trực tiếp (Thư viện Gaithersburg tầng 2). Việc tuyển sinh được thực hiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước và số lượng chỗ có hạn.

Vui lòng chỉ nộp đơn đăng ký này MỘT LẦN.

Hình ảnh: Những người tham gia đồng ý cho phép Quận sử dụng bất kỳ hình ảnh nào về các hoạt động của lớp học để quảng bá các dịch vụ của mình.

Câu hỏi: Gửi email cho Julien Labiche theo địa chỉ julien.labiche@montgomerycountymd.gov hoặc gọi 240-777-4940


Spring 2024 Citizenship Class Registration Form
Citizenship Preparation classes – (Clases de Preparación para la Ciudadanía)

Eligibility: Must be a resident of Montgomery County
Must be 18 years or older.
Must have at least basic English level (reading, writing, speaking, listening)
Must have been a U.S. permanent resident for at least four years (two years if married to a U.S. citizen)

Dates: Classes will begin on April 2, 3, 4, and 6, and last 10 weeks. Classes will be available online (Zoom) and one class will be in person (Gaithersburg Library 2nd floor). Admission is on a first-come, first-served basis, and spaces are limited.

Please submit this application only ONCE.

Photos: Participants agree to let the County use any images of class activities to promote its services.

Questions: Email Julien Labiche at julien.labiche@montgomerycountymd.gov or call 240-777-4940


Registration/Ghi Danh:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-bEBbuWxc0Csl3eAaaCtZGm0wJ1AJpNEosXVHVuClu5URTNKWVlCUzM1TUhRTTFQRUIwT0laN1FSRS4u

You May Also Like

More From Author