Ghi Danh Cho Các lớp chuẩn bị nhập quốc tịch của quận Montgomery trong mùa xuân 2024 bắt đầu ngày 10 tháng 3 lúc 1 giờ chiều


Theo tin của quận Montgomery


Mẫu Ghi Danh (đăng ký) lớp công dân mùa xuân 2024
Các lớp chuẩn bị nhập quốc tịch – (Clases de Preparación para la Ciudadanía)

Đủ điều kiện: Phải là cư dân của Quận Montgomery
Phải từ 18 tuổi trở lên.
Phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu cơ bản (đọc, viết, nói, nghe)
Phải là thường trú nhân Hoa Kỳ ít nhất bốn năm (hai năm nếu kết hôn với công dân Hoa Kỳ)

Thời gian: Các lớp học sẽ bắt đầu vào ngày 2, 3, 4 và 6 tháng 4 và kéo dài 10 tuần. Các lớp học sẽ được tổ chức trực tuyến (Zoom) và một lớp sẽ học trực tiếp (Thư viện Gaithersburg tầng 2). Việc tuyển sinh được thực hiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước và số lượng chỗ có hạn.

Vui lòng chỉ nộp đơn đăng ký này MỘT LẦN.

Hình ảnh: Những người tham gia đồng ý cho phép Quận sử dụng bất kỳ hình ảnh nào về các hoạt động của lớp học để quảng bá các dịch vụ của mình.

Câu hỏi: Gửi email cho Julien Labiche theo địa chỉ julien.labiche@montgomerycountymd.gov hoặc gọi 240-777-4940


Spring 2024 Citizenship Class Registration Form
Citizenship Preparation classes – (Clases de Preparación para la Ciudadanía)

Eligibility: Must be a resident of Montgomery County
Must be 18 years or older.
Must have at least basic English level (reading, writing, speaking, listening)
Must have been a U.S. permanent resident for at least four years (two years if married to a U.S. citizen)

Dates: Classes will begin on April 2, 3, 4, and 6, and last 10 weeks. Classes will be available online (Zoom) and one class will be in person (Gaithersburg Library 2nd floor). Admission is on a first-come, first-served basis, and spaces are limited.

Please submit this application only ONCE.

Photos: Participants agree to let the County use any images of class activities to promote its services.

Questions: Email Julien Labiche at julien.labiche@montgomerycountymd.gov or call 240-777-4940


Registration/Ghi Danh:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-bEBbuWxc0Csl3eAaaCtZGm0wJ1AJpNEosXVHVuClu5URTNKWVlCUzM1TUhRTTFQRUIwT0laN1FSRS4u

 • Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 19 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 27 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 76 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 64 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views