Bão Sandy (Hurricane Sandy)

Theo nguồn thông tin của quận Montgomery

Trung Tâm Gọi 311 Quận Montgomery sẽ Đóng vào lúc 8 giờ tối. (Tiếng Anh)

MC311 Call Center to Close at 8 p.m.

Quăn Mảnh Vụng Cây Trong Quận. (Tiếng Anh)

Disposing of Tree Debris in Montgomery County

Quận Cung Cấp Các Mẹo Vặt Giữ Thực Phẩm An Toàn Khi Mất Điện. (Tiếng Anh)

County Offers Tips on Keeping Food Safe During Power Outage

Quận Đóng Các Nơi Tạm Trú Ẩn Còn Lại Tại White Oak Trung Tâm Giải Trí Mid-County. (Tiếng Anh)

County Closes Remaining Shelters At White Oak And Mid-County Recreation Centers

Đường (Route) 29 mở lại. (Tiếng Anh)

Route 29 Reopens

Cập Nhật từ Quận Montgomery, ngày 30 tháng 10, 10:30; Dịch Vụ Xe Buýt Ride On Bắt Đầu Chạy với Thời Khoá Biểu Chúa Nhật vào lúc 4 Giờ Chiều; Quận Trưởng Sẽ Có Cuộc Họp Báo Ngắn với Giới Truyền Thông vào lúc 12 Giờ Trưa. (Tiếng Anh)

Update from Montgomery County, October 30, 10:30 a.m.; Ride on to Start Restoring Sunday Level Service at 4 p.m. Today; County Executive to Brief News Media at Noon

Nơi Tạm Trú Mở Cửa Quận Tại Công Viên Bohrer Đóng. (Tiếng Anh)

County Shelter Closes At Bohrer Park

Quận Montgomery Cập Nhật Đường Đóng Cửa Bởi Vì Bão. (Tiếng Anh)

Montgomery County Update on Road Closures Due to Storm

Trạm Chuyển Rác của Quận Mở Cửa Hôm Nay từ 9 Giờ Sáng đến 5 Giờ Chiều

County Transfer Station to Open Today 9-5

Chính phủ Quận Montgomery Sẽ Đóng Cửa Vào Ngày Thứ Ba 30/10; Dịch vụ xe buýt Ride On của Quận Vẫn Còn Đình Chỉ Bởi Vì Bão. (Tiếng Anh)

Montgomery County Government To Be Closed on Tuesday, October 30; County Ride On Bus Service Remains Suspended Because of Storm

Quận Khuyến Khích Dân Chúng Tới Các Nơi Tạm Trú Mở; Mở 3 Chổ Tạm Trú Khẩn Cấp Qua Đêm cho Các Cư Dân Bị Ảnh Hưởng bởi Bão Sandy. (Tiếng Anh)

County Encourages Residents To Shelter in Place; Opens Three Overnight Emergency Shelters for Residents Affected by Hurricane Sandy

Tin Bão Cập Nhật Từ Quận Montgomery; Thứ Hai 29 Tháng 10, 10:30; Không Có Dịch Vụ Ride On Hôm Nay, Nơi Tạm Trú Mở Cửa 12 Giờ Trưa Hôm Nay, Miễn Phí cho các Nơi Đậu Xe cho Hôm nay và Ngày mai, Trạm Nhận Rác sẽ Đóng Cửa vào lúc 3 Giờ Chiều Hôm Nay. (Tiếng Anh)

Storm Updates from Montgomery County; Monday, October 29, 10:30 a.m.; No Ride On Service Today; Shelters to Open at Noon Today; No Charge for County Parking Facilities Today and Tomorrow, Transfer Station to Close Today at 3 p.m. All County facilities

Các Cơ Sở Công viên Quận Montgomery County đóng cửa vào lúc 7 giờ sáng thứ Hai 29/10. (Tiếng Anh)

Montgomery County Parks Facilities Closed on Monday, October 29, 7 a.m.

Montgomery County Transfer Station mở vào ngày mai, giảm giờ làm, hủy bỏ tất cả các hoạt động giải trí. (Tiếng Anh)

Montgomery County Transfer Station Open Tomorrow, Reduced Hours; All Recreation Activities Cancelled

Dịch vụ xe buýt Ride On trong quận Montgomery County bị đình chỉ; dịch vụ ngừng lại trong cuối ngày chủ nhật. (Tiếng Anh)

Montgomery County’s Ride On Bus Service Suspended; Service to Halt at End of Day Sunday

Các cơ quan/văn phòng Chính phủ Quận Montgomery đóng cửa vào ngày Thứ Hai 29/10. (Tiếng Anh)

Montgomery County Government to be closed on Monday, October 29

Quận Montgomery Kêu Gọi Cộng Đồng Chuẩn Bị Cho Bão Sandy Sắp Đến và Ảnh Hưởng của Bão Sandy; Nhắc Nhở Dân Chúng: Các Trường Học Công Đóng Cửa Trong Ngày thứ Hai và thứ Ba; Không Cào Lá Xuống Đường, Thêm Các Lời Khuyên Khác, Nhắc Nhở, Đóng Cửa. (Tiếng Anh)

Montgomery County Urges Community to Prepare for Arrival and Impact of Hurricane Sandy; Residents reminded: Public schools closed Monday, Tuesday; Do not rake leaves onto street; Plus other tips, reminders, closures

Quận Montgomery Chuẩn Bị cho các Tác Động Có Thể Có của Bão Sandy; Người dân được khuyến khích để có các cảnh báo nghiêm túc, đăng ký Alert Montgomery, bắt đầu chuẩn bị cho cá nhân và nhận thức được luật giao thông mới. (Tiếng Anh)

Montgomery County Prepares for Possible Effects of Hurricane Sandy; Residents are urged to take warnings seriously, sign up for Alert Montgomery, begin personal preparations and be aware of new traffic law

Bão Sandy Có Thể ảnh Hưởng Tới Khu Vực Trong Những Ngày Tới, Người Dân Có Thể Thực Hiện Các Bước Để Chuẩn Bị Cho Cơn Bão và Các Trường Hợp Khẩn Cấp Khác. (Tiếng Anh)

Hurricane Sandy May Impact Region in Coming Days; Residents Can Take Steps Now to Prepare for Hurricanes and Other Emergencies

Dự Đoán Hướng Di Chuyển Bão Sandy Của NOAA

Google Crisis Map: Bão Sandy

http://google.org/crisismap/sandy-2012

Note: This is a rough translation in Vietnamese language

]]>

+ There are no comments

Add yours