Categories
Nhà Hàng Press Releases Restaurants

Danh sách hơn 25 doanh nghiệp bao gồm 4 cửa hàng tạp hóa và nhà hàng trong khu vực Olney-Sandy ở quận Montgomery đang mở với Curbside Pickup, Takeout và giao hàng trong đại dịch COVID-19

Theo tin Google translation của quận Montgomery và Olney Chamber of Commerce Danh sách hơn 25 doanh nghiệp bao gồm 4 cửa hàng tạp hóa […]

Categories
Nhà Hàng Press Releases Restaurants Thông Báo

Quận Montgomery thay đổi Curbside Parking để Hỗ trợ Nhà hàng trong trường hợp khẩn cấp do COVID-19 khi phụ thuộc vào carryout, CurbSide Pickup và giao hàng với để giúp Cư Dân khi cho phép tạm thời “đứng đậu xe” là 15 phút hoặc ít hơn trong khu “No Parking”

Theo tin Google translation của quận Montgomery Quận Montgomery thay đổi Curbside Parking để Hỗ trợ Nhà hàng trong trường hợp khẩn cấp do COVID-19 […]