Kết quả bầu cử ở Thành phố Rockville trong cuộc tổng tuyển cử 2023 vào ngày 7 tháng 11 của tiểu bang Maryland

Theo tin trong Thành phố Rockville Kết quả bầu cử ở Thành phố Rockville trong cuộc tổng tuyển cử 2023 vào ngày 7 tháng 11 của tiểu bang Virginia Cử…