Quyên góp những chiếc váy, bộ vest và phụ kiện đã sử dụng hay đồ mới cho ‘Project Prom Dress’ 2024

Theo tin của quận Montgomery Quyên góp những món đồ mới hoặc đã qua sử dụng nhẹ nhàng cho ‘Project Prom Dress’ thường niên lần thứ ba Thứ Sáu, ngày…