‘Operation Green Light,’ các buổi lễ Veterans Day và các hoạt động bổ sung được tìm kiếm để tưởng nhớ các Cựu chiến binh trong Quận Montgomery

Theo tin trong quận Montgomery Khi Ngày Cựu chiến binh đến gần vào Thứ Bảy, ngày 11 tháng 11, Quận Montgomery tham gia ‘Chiến dịch Đèn xanh’, Một số buổi…