Neil Harris, Yamil Hernández và Robert T. Wu đang dẫn đầu với số phiếu cao nhất cho 3 ghế Ủy viên Hội đồng Thành phố Gaithersburg vào Thứ Ba ngày 7 tháng 11 năm 2023

Theo tin trong Thành phố Gaithersburg Kết quả bầu cử cho 3 ghế Ủy viên Hội đồng Thành phố Gaithersburg vào Thứ Ba ngày 7 tháng 11 năm 2023 Cuộc…