Danh sách hơn 25 doanh nghiệp bao gồm 4 cửa hàng tạp hóa và nhà hàng trong khu vực Olney-Sandy ở quận Montgomery đang mở với Curbside Pickup, Takeout và giao hàng trong đại dịch COVID-19

Theo tin Google translation của quận Montgomery và Olney Chamber of Commerce Danh sách hơn 25 doanh nghiệp bao gồm 4 cửa hàng tạp hóa và nhà hàng trong khu…