Ride On Service Changes to Begin Sunday, January 7

Theo tin Google translation trong quận Montgomery

Ride On Service Changes để Bắt đầu chủ nhật tháng 1 7 THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Ba 2 tháng 1, năm 2018 Bắt đầu từ ngày 07 tháng 1, Ride On sẽ làm thay đổi lịch trình đến 13 tuyến xe buýt. Những thay đổi đang được thực hiện để phản ánh chính xác hơn thời gian cần thiết cho một chiếc xe buýt chạy tuyến đường của nó. Sau đây là các tuyến đường với những thay đổi lịch trình. Nhấn vào số tuyến đường để xem thời khóa biểu mới: 29 , 32 , 37 , 44 , 45 , 49 , 53 , 54 , 57 , 59 , 61 , 64 , và 65 . Lưu ý : Hiệu quả 17 Tháng Mười Hai 2017, reroutings xảy ra cho các tuyến đường 7, 8, 9, và 31, do đóng cửa một phần của Reedie Lái xe trong dự án Downtown Tái Wheaton. Những tuyến đường không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi lịch trình. Các cá nhân có thể truy cập thêm thông tin về Ride On trực tuyến , đăng ký thông báo qua email hoặc theo Ride On trên Facebook và Twitter . # # # Phát hành ID: 18-439 Truyền thông Liên hệ: Lorraine Driscoll 240-777-6507

SOURCE: Montgomery County

Media Contact: Lorraine Driscoll 240-777-6507 For Immediate Release: Tuesday, January 2, 2018 Beginning January 7, Ride On will make schedule changes to 13 bus routes. Changes are being made to more accurately reflect the time it takes for a bus to run its route. Following are the routes with schedule changes. Click on the route number to view the new timetable: 29, 32, 37, 44, 45, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 64, and 65. Note: Effective December 17, 2017, reroutings occurred for routes 7, 8, 9, and 31, given the partial closing of Reedie Drive during the Wheaton Downtown Revitalization Project. Those routes are not affected by these schedule changes. Individuals can access more information about Ride On online, sign up for email alerts or follow Ride On on Facebook and Twitter. # # # Release ID: 18-439

http://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=21707]]>

You May Also Like

More From Author