Chích Ngừa Cúm (Flu Shot) Dưới Hội Trường Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Theo nguồn tin của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Giáo xứ sẽ có một buổi chích ngừa cúm (Flu shot) miễn phí cho cộng đồng vào Chúa Nhật ngày 11 tháng 11, 2012 từ 10 giờ sáng tới 1 giờ trưa dưới hội trường Giáo xứ. Xin liên lạc với anh Lê Yên (301) 946-2515 nếu muốn biết thêm chi tiết.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours