Nhạc Cảnh – Sáng Ký Thế. Adam & Eve

Theo nguồn tin Chien Nguyen trên trang của youtube.com

http://youtu.be/ctr61q9NoDI

Nhạc Cảnh – Sáng Ký Thế. Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh – 2013. Giáo Xứ Mẹ Vietnam – Maryland.

http://youtu.be/ctr61q9NoDI

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours