Ghi Nhớ Ngày Này! Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt Được Tổ Chức vào Ngày 16 Tháng 5

Phụ huynh, nhân viên và các thành viên cộng đồng MCPS được mời đến Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt hàng năm lần thứ nhì, Dẫn Đường Ngày Hôm Nay, Hợp Tác cho Một Ngày Mai Tốt Đẹp Hơn. Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 16 tháng 5, từ 8 giờ 30 sáng đến 2 giờ 30 trưa tại Gaithersburg High School, 101 Education Boulevard ở Gaithersburg. Hội nghị sẽ giới thiệu diễn giả chính Priscilla Gilman, tác giả của The Anti-Romantic Child: A Memoir of Unexpected Joy, các nguồn tư liệu và các buổi hội thảo cho các gia đình của các học sinh có khuyết tật. Các gia đình sẽ có cơ hội để gặp gỡ những đại diện từ nhiều văn phòng MCPS và các cơ quan quận Montgomery và các tổ chức phi lợi nhuận. Để ghi danh cho hội nghị này, xin xem trang mạng Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt hay gọi 301-517-5940. Hội nghị này là miễn phí. Sẽ có dịch vụ trông trẻ và bữa ăn trưa.

Thêm thông tin.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSApr1415_VIET.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours