Shady Grove Processing Facility and Transfer Station của Quận Montgomery sẽ hoạt động bình thường trở lại với giờ thay đổi bắt đầu thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020 khi Quận tiếp tục mở lại giai đoạn I


Theo tin của quận MontgomeryShady Grove Processing Facility and Transfer Station của Quận Montgomery sẽ hoạt động bình thường trở lại với giờ thay đổi bắt đầu thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020 khi Quận tiếp tục mở lại giai đoạn I

Để phát hành ngay lập tức: Thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2020

Cục Bảo vệ Môi trường (DEP) của Quận Montgomery vào Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6, sẽ tiếp tục hoạt động bình thường tại Cơ sở Chế biến và Chuyển giao Shady Grove. Tuy nhiên, khách hàng sử dụng thiết bị phải tiếp tục thực hành cách xa xã hội và đeo khăn che mặt.

Việc nối lại hoạt động bình thường có nghĩa là trạm trung chuyển sẽ lại chấp nhận chất thải sân và chất thải số lượng lớn từ cư dân và doanh nghiệp của Quận. Chỉ có chất thải được tạo ra trong Quận có thể được mang đến cơ sở.

Bắt đầu từ ngày 5 tháng Sáu, giờ của cơ sở sẽ là 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Bảy (tại cả hai lối vào) và từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào Chủ nhật (chỉ có lối vào 355).

Do cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19, DEP đã thay đổi hoạt động và giờ để bảo vệ cư dân và nhân viên. Vào ngày 28 tháng 5, Giám đốc điều hành của Quận Marc Marc Elrich đã ban hành một Sắc lệnh hành pháp bắt đầu chuyển sang Giai đoạn I của kế hoạch mở cửa trở lại của Quận.

Các dịch vụ thu gom rác tái chế ở lề đường khu dân cư đã tiếp tục trong cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Cư dân có dịch vụ thu gom rác của Quận có thể gọi tới số 311 để yêu cầu nhận hàng loạt. Mỗi hộ gia đình được phép tối đa năm lần đón hàng năm.

# # #

Hãy đặt số đếm của người Viking tại Quận Montgomery! Hãy chắc chắn hoàn thành Điều tra dân số trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư. Nó an toàn, bí mật, dễ dàng và quan trọng. # 2020 Điều tra dân số #EveryoneCountsMCMD

ID phát hành: 20-291
Phương tiện liên lạc: Cindy Pena 202-875-1563

MMontgomery County’s Shady Grove Processing Facility and Transfer Station Will Resume Normal Operations with Modified Hours on Friday, June 5, as County Continues Phase I Reopening

For Immediate Release: Thursday, June 4, 2020

Montgomery County’s Department of Environmental Protection (DEP) on Friday, June 5, will resume normal operations at the Shady Grove Processing Facility and Transfer Station. However, customers using the facility must continue to practice social distancing and wear face coverings.

The resumption of normal operations means the transfer station will again accept yard waste and bulk waste from County residents and businesses. Only waste generated in the County can be brought to the facility.

Starting June 5, the hours of the facility will be 7 a.m. to 5 p.m. Mondays through Saturdays (at both entrances) and to 9 a.m. to 5 p.m. on Sundays (Route 355 entrance only).

Due to the COVID-19 health crisis, DEP had changed operations and hours to protect residents and employees. On May 28, County Executive Marc Elrich issued an Executive Order that started a move to Phase I of the County’s reopening plan.

Residential curbside yard waste recycling collection services have continued during the health crisis.

Residents who have County trash collection services can call 311 to request bulk pick-ups. Each household is allowed a maximum of five bulk pick-ups per year.

# # #

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

Release ID: 20-291
Media Contact: Cindy Pena 202-875-1563


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25393

You May Also Like

More From Author