Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường Montgomery Village Middle School từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng vào Mỗi Sáng Ngày thứ Bảy trong năm 2021.


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường Montgomery Village Middle School từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng vào Mỗi Sáng Ngày thứ Bảy trong năm 2021.

WHAT: Produce Distribution
WHEN: Every first and third Saturday in July 2021 from 10 am – 11:30 pm
WHERE: Montgomery Village Middle School, 19300 Wakins Mill Road, Montgomery Village, MD 20886
Phân phối Thực phẩm cho lái xe Drive-Thru hay đi bộ tại Watkins Mill High School từ 10 sáng đến 11 giờ sáng vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2021.
WHAT: FREE FRESH PRODUCE, POULTRY, AND BAKERY IN PARTNERSHIP WITH 480 CLUB. THE WALKINS MILL HIGH SCHOOL WELLNESS CENTER ARE PROVIDING.
WHEN: SATURDAY 2021 from 10 AM to 11 PM
WHERE: 19300 Wakins Mill Road, Montgomery Village, MD 20886
You May Also Like

More From Author