Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Clifton Park Baptist Church từ 8 giờ 30 sáng vào các ngày thứ Tư trong năm 2021


Theo tin của quận Montgomery

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Clifton Park Baptist Church từ 8 giờ 30 sáng vào các ngày thứ Tư trong năm 2021.

WHAT: Food Distribution

WHEN: Every Wednesday in 2021 from 8:30 am to 11 am while supply last

WHERE: Clifton Park Baptist Church, 8818 Piney Branch Road, Silver Spring, MD 20903

WHAT: Food Distribution
WHEN: WEDNESDAY, OCTOBER 6, 2021 from 8:30 AM to 11AM
WHERE: 8818 Piney Branch Road, Silver Spring, MD 20903
Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ Clifton Park Baptist Church từ 8 giờ 30 sáng đến 11 giờ sáng vào thứ Tư, ngày 6 tháng 10 năm 2021.
Age Kids, Teens, Adult, Seniors, Family
Area Silver Spring
Contact Name Randi Drewry
Contact Phone 3014342456
Contact Email outreach.cpbc@gmail.com
https://www.cliftonparkbaptistchurch.org/
https://www.cliftonparkbaptistchurch.org/

You May Also Like

More From Author