Ghi danh mở cho tới thứ Sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2022 cho Chương trình huấn luyện vận động miễn phí kéo dài 8 tháng dành cho cư dân Quận Montgomery


Theo tin của quận Montgomery


Cư dân được Khuyến khích Nộp đơn Tham gia Khóa đào tạo Bênh vực Hành động Cộng đồng của Quận Montgomery

Thứ Hai, ngày 22 tháng 8 năm 2022

Ban Hành động Cộng đồng Quận Montgomery, là một phần của Cơ quan Hành động Cộng đồng, đang chấp nhận các đơn đăng ký cho Viện Vận động Cộng đồng (CAI). CAI là một chương trình huấn luyện vận động miễn phí kéo dài tám tháng dành cho cư dân Quận Montgomery có thu nhập hộ gia đình kết hợp từ $ 60.000 trở xuống. Được thực hiện bằng tiếng Anh, đồng thời có phiên dịch tiếng Tây Ban Nha, hội thảo tập trung vào nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm cách làm việc với các quan chức được bầu chọn, kể chuyện, nghiên cứu, viết thư, phát triển lời khai và các vấn đề chính về vận động chính sách.

Chương trình thứ bảy hàng tháng sẽ sử dụng mô hình kết hợp, với hầu hết các hội thảo được thực hiện ảo và một vài buổi được tổ chức trực tiếp. Những người tham gia phải tham dự tất cả các hội thảo và hoàn thành một dự án vận động để được tốt nghiệp. Thông tin bổ sung và liên kết đến đơn đăng ký có sẵn trên trang web của Cơ quan Hành động Cộng đồng . Các đơn đăng ký sẽ đến hạn vào thứ Sáu, ngày 2 tháng Chín.

Ban Hành động Cộng đồng, là nhóm cố vấn chống đói nghèo do Liên bang chỉ định của Quận. Nó cung cấp quản trị cho Cơ quan Hành động Cộng đồng của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận, bao gồm cả Head Start. CAI được bắt đầu vào năm 2016 và có 105 cựu sinh viên của chương trình, nhiều người phục vụ trong các nhóm cố vấn của Quận và các ban phi lợi nhuận, cùng với việc tham gia vào nhiều nỗ lực vận động khác nhau.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi Cơ quan Hành động Cộng đồng theo số 240-777-1697. Người dùng TTY có thể gọi Maryland Relay theo số 711.

# # #

ID phát hành: 22-444
Liên hệ phương tiện: Mary Anderson
Thể loại: Sức khỏe


Residents Encouraged to Apply for Montgomery County’s Community Action Board Advocacy Training
For Immediate Release: Monday, August 22, 2022

The Montgomery County Community Action Board, which is part of the Community Action Agency, is accepting applications for its Community Advocacy Institute (CAI). The CAI is a free eight-month advocacy training program for Montgomery County residents with combined household incomes of $60,000 or less. Conducted in English, with simultaneous Spanish interpretations, workshops focus on a variety of topics, including how to work with elected officials, storytelling, research, letter-writing, developing testimony, and key advocacy issues.

The monthly Saturday program will use a hybrid model, with most workshops conducted virtually and a few sessions held in-person. Participants must attend all workshops and complete an advocacy project to graduate. Additional information and a link to the application are available on the Community Action Agency website. Applications are due Friday, Sept. 2.

The Community Action Board, is the County’s Federally designated anti-poverty advisory group. It provides governance to the County Department of Health and Human Services’ Community Action Agency, including Head Start. The CAI was started in 2016 and there are 105 alumni of the program, many serving on County advisory groups and nonprofit boards, along with participating in a variety of advocacy efforts.

For more information, call the Community Action Agency at 240-777-1697. TTY users can call Maryland Relay at 711.

# # #

Release ID: 22-444
Media Contact: Mary Anderson
Categories: Health


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=42034

You May Also Like

More From Author