Cuộc Vận Động Tặng CẶP ĐI HỌC của MCPS

Cuộc Vận động Tặng CẶP ĐI HỌC của MCPS đang tiến hành và MCPS cần sự giúp đỡ của quý vị để gây quỹ $500,000 hầu mua 50,000 cặp đi học với đầy vật liệu trường học cho các học sinh MCPS thiếu thốn. Cuộc Vận động Tặng CẶP ĐI HỌC được tạo nên để đáp lại nhu cầu đang gia tăng tại Montgomery County để giúp các gia đình mà không thể có đủ tiền cho những nhu cầu căn bản, như những vật liệu trường học. Năm ngoái, những người bảo trợ rộng lượng đã tặng trên $80,000 cho cuộc vận động thu thập cặp đi học, và trên 8,000 học sinh MCPS đã nhận những cặp đi học với đầy những vật liệu trường học. Một cặp đi học đầy những vật liệu trường học giá $10 và những người bảo trợ có thể chọn bảo trợ một cá nhân học sinh, một lớp học, một cấp lớp hay cả trường học. Xem www.mcpsgivebackpacks.org để tìm hiểu thêm hay để quyên tặng.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours