Giáo Xứ Mẹ Vietnam Maryland Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh 2013

http://youtu.be/d5TzUUsQjcY

Nhạc Cảnh – Đức Maria Gương Mẫu Niềm Tin Tuyệt Vời.

http://youtu.be/d5TzUUsQjcY

http://youtu.be/ctr61q9NoDI

Nhạc Cảnh – Sáng Ký Thế. Adam & Eve.

http://youtu.be/ctr61q9NoDI

http://youtu.be/L2CgYdLWrH8

Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh 2013 – Múa

http://youtu.be/L2CgYdLWrH8

http://youtu.be/fOnW1N2o-YA

Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh 2013 – Múa

http://youtu.be/fOnW1N2o-YA

http://youtu.be/Faxr7XJsEzM

Nhạc Cảnh – Sáng Ký Thế. Tổ Phụ Abraham

http://youtu.be/Faxr7XJsEzM

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours