Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Chợ Tết và Văn Nghệ Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Người Mỹ Gốc Việt Maryland

Theo tin của hoathinhdon.com

Facebook LIVE Streaming Practice https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218640894603012/ Lion Dance from Lien Doan Hung Vuong https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641169889894/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641238931620/ Martial Art from Vo Vi Nam https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641329373881/ Group Singing https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641618981121/ Singing https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641669302379/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641717143575/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641771984946/ Children Performance https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641851266928/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641923388731/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642035631537/ Children Contest https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642254277003/ Singing https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642518923619/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642549884393/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642667447332/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642725728789/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642783330229/

Photo Album Chợ Tết Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Người Mỹ Gốc Vi — at Northwood High School. https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=390134318220442&__xts__%5B0%5D=68.ARDAKk68PH54g58UhWrj3cpTXDfZu2xpVtHjHqvQKEXmBdabXa1KADasKBLcEt6MkA1RCh8szj67pOxpCX8dEfZaIR_QbLn6b-KyCtGz3qgBGnnjIu6zTsJpvYQ9_J1DgNPGrFi_jxz_iE_SVeaAmX2eVhldxf3QgTmPjGHdvIjmTh2FFXmTYUovtFoPfbIm-fQRWi0ZYqeSCLiJ_UywihOoynOz0eWTYSVI2PROMs10YGGstBrfemhPhXn23uWmE26whyZ7V7Byu5bwlLYs-_e6dnkDz6uUngfLwig_poHKVEhO912_qjX6fO5M6AFqjqc5dw9B096i3AsIbt9exozLpKwk7NQMZSzcYx_0MhhgZIv0TAhngZb3a1o-4kUy9XRzPMeY9kMQVSMMe-R4eTNBhwMetq9RcllWVRv17YYrq7MnSMMjm5of2SZygSEGPXRtsMwbg7aIbasNSA&__tn__=-UC-R

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=ATjzyggbCac https://www.youtube.com/watch?v=UWnira7pPmM https://www.youtube.com/watch?v=0lSw1MkXGFc https://www.youtube.com/watch?v=q1iogemmidI https://www.youtube.com/watch?v=S1108HObOvg https://www.youtube.com/watch?v=YJksLmj8lnA https://www.youtube.com/watch?v=2MkF29dxmEo https://www.youtube.com/watch?v=2MkF29dxmEo https://www.youtube.com/watch?v=hpVXqVsJQUI

]]>

You May Also Like

More From Author