Purple Line Transit Partners đã mở Cầu mới tại Lyttonsville Place; MCDOT để đóng tạm thời tại Stewart Avenue vào buổi trưa Thứ 5 ngày 1 Tháng 10 năm 2019

Theo tin Google translation của quận Montgomery Purple Line Transit Partners đã mở Cầu mới tại Lyttonsville Place; MCDOT để đóng tạm thời tại Stewart Avenue vào buổi trưa Thứ 5 ngày 1 Tháng 10 năm 2019 Purple Line Transit Partners đã mở mới Lyttonsville Nơi Cầu; MCDOT để đóng kết nối tạm thời tại…