Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland


Theo tin của quận Montgomery

Ghi Danh (Đăng ký) cử tri
Thời hạn Ghi Danh (Đăng ký) Cử tri Sơ bộ và Tổng tuyển cử Tổng thống năm 2024
Thời hạn Ghi Danh (đăng ký) trước để bỏ phiếu HOẶC cập nhật tên, địa chỉ và/hoặc đảng phái được cung cấp dưới đây.

Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024: Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 (trực tiếp 5 giờ chiều và trực tuyến 23:59)
Cuộc Tổng tuyển cử năm 2024: Thứ Ba, ngày 15 tháng 10 năm 2024 (trực tiếp 5 giờ chiều, trực tuyến 11:59 tối )
Cư dân Maryland đủ điều kiện có thể Ghi Danh (đăng ký) bỏ phiếu tại một địa điểm bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày bầu cử cho cả Cuộc bầu cử sơ bộ và Cuộc tổng tuyển cử.
Các cử tri Maryland đã Ghi Danh (đăng ký) có thể cập nhật địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ gửi thư của họ trong quá trình bỏ phiếu sớm cho cả Cuộc bầu cử sơ bộ và Cuộc tổng tuyển cử.
Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 là từ ngày 2 tháng 5 năm 2024 đến ngày 9 tháng 5 năm 2024.
Bỏ phiếu sớm cho Cuộc tổng tuyển cử năm 2024 là từ ngày 24 tháng 10 năm 2024 đến ngày 31 tháng 10 năm 2024.
Ghi Danh (Đăng ký) bỏ phiếu hoặc cập nhật thông tin đăng ký hiện tại của quý vị
Tất cả các cử tri đã đăng ký được yêu cầu cập nhật thông tin đăng ký cử tri của họ. Để tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của một đảng, quý vị phải liên kết với đảng đó.

Nếu quý vị đã Ghi Danh (đăng ký) bỏ phiếu ở Maryland, bạn có thể:

Kiểm tra việc Ghi Danh (đăng) ký cử tri của quý vị bằng cách truy cập Tra cứu cử tri (maryland.gov) hoặc nhắn tin CHECK tới 77788 .
Cập nhật tên, địa chỉ và/hoặc đảng phái của quý vị bằng cách truy cập Cập nhật đăng ký cử tri (maryland.gov) hoặc nhắn tin CẬP NHẬT tới 77788 .
Quý vị có thể Ghi Danh (đăng ký) bỏ phiếu hoặc cập nhật tên, địa chỉ và/hoặc đảng phái của mình bằng cách:

Sử dụng State of Maryland Board of Elections Online Voter Registration System (Hệ thống Ghi Danh/đăng ký cử tri trực tuyến của Hội đồng bầu cử bang Maryland – tùy chọn trực tuyến yêu cầu Giấy phép lái xe hoặc ID do Maryland cấp)
Hoàn tất và gửi lại mẫu đăng ký Cử tri cho Montgomery County Board of Elections (Hội đồng Bầu cử Quận Montgomery)
Đến thăm Montgomery County Board of Elections (Ủy ban Bầu cử Quận Montgomery)
Mẫu Ghi Danh (đăng ký) cử tri
Các hình thức loại lớn có sẵn theo yêu cầu. Gửi email tới voter.registration@montgomerycountymd.gov hoặc gọi tới số 240-777-8519 để yêu cầu một biểu mẫu khổ lớn hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc đăng ký cử tri.

Tải xuống Mẫu đơn đăng ký cử tri
bằng tiếng Anh (PDF)
en español (PDF ) , với hướng dẫn
Tiếng Trung phồn thể (PDF)
Tiếng Trung giản thể (PDF)
Tiếng Hàn (PDF)
Tiếng Pháp (PDF)

Nếu quý vị chuyển ra khỏi tiểu bang hoặc quý vị muốn hủy đăng ký cử tri của mình vì bất kỳ lý do nào khác xin vui lòng điền và gửi lại (qua email, thư hoặc fax) mẫu Yêu cầu Hủy bỏ Ghi Danh (Đăng ký) Cử tri . Biểu mẫu cũng có thể được sử dụng để báo cáo việc một thành viên gia đình qua đời (hướng dẫn chi tiết hơn được cung cấp trong Biểu mẫu).

Hủy bỏ mẫu Ghi Danh (đăng ký) cử tri
Kêu gọi hủy bỏ Ghi Danh (đăng ký) phiếu bầuVoter Registration
2024 Presidential Primary and General Election Voter Registration Deadlines
Deadlines to register in advance to vote OR to update name, address, and/or party affiliation are provided below.

2024 Primary Election: Tuesday, April 23, 2024 (5:00 pm in person and 11:59 pm online)
2024 General Election: Tuesday October 15, 2024 (5:00 pm in person, 11:59 pm online)​
Eligible Maryland residents may register to vote, at a polling place, during early voting and on Election Day for both the Primary Election and the General Election.
Already registered Maryland voters may update their residential or mailing address during early voting for both the Primary Election and the General Election.
Early voting for the 2024 Primary Election is from May 2, 2024 through May 9, 2024.
Early voting for the 2024 General Election is from October 24, 2024 through October 31, 2024.
Register to Vote or Update Your Existing Registration Information
All registered voters are required to keep their voter registration information current. To participate in a party’s primary election, you must be affiliated with the party.

If you are already registered to vote in Maryland, you can:

Check your voter registration by visiting Voter Lookup (maryland.gov) or texting CHECK to 77788.
Update your name, address and/or party affiliation by visiting Voter Registration Update (maryland.gov) or texting UPDATE to 77788.
You can register to vote or update your name, address and/or party affiliation by:

Using the State of Maryland Board of Elections Online Voter Registration System (online option requires a Maryland issued Driving License or ID)
Completing and returning a Voter registration form to the Montgomery County Board of Elections
Visiting Montgomery County Board of Elections
Voter Registration Forms
Large type forms are available upon request. Email voter.registration@montgomerycountymd.gov or call 240-777-8519 to request a large type format form or if you have any questions concerning voter registration.

Download a Voter Registration Application Form
in English (PDF)
en español (PDF ) , con instrucciones
Traditional Chinese (PDF)
Simplified Chinese (PDF)
Korean (PDF)
French (PDF)
​If you moved out of the state or you wish to cancel your voter registration for any other reason, please complete and return (via email, mail, or fax) the Request to Cancel Voter Registration form. The Form could also be used to report passing of a family member (more detailed instructions are provided in the Form).

Cancel Voter Registration Form
Solicitud Para Cancelar el Registro de Votantes


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=45057

 • Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 5 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views