Sở kiểm soát Rượu của quận Montgomery xổ số năm 2019 sẽ cho phép người thắng mua rượu hiếm Pappy Van Winkle và Buffalo Buffalo Trace Antique Collection

Theo tin Google translation của quận Montgomery Ban Bảo vệ Môi trường Bảo vệ Môi trường Quận Montgomery Thu Nhận Cây Gáng Sinh Cho Recyle Montgomery County Sở Rượu kiểm soát ra mắt xổ số hàng năm mà sẽ cho phép Winners để mua hàng hiếm Pappy Van Winkle và Buffalo vết Sản phẩm THÔNG…