Giáo Xứ Mẹ Vietnam Maryland Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh 2013

Nhạc Cảnh – Đức Maria Gương Mẫu Niềm Tin Tuyệt Vời.

http://youtu.be/d5TzUUsQjcY

Nhạc Cảnh – Sáng Ký Thế. Adam & Eve.

http://youtu.be/ctr61q9NoDI

Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh 2013 – Múa

http://youtu.be/L2CgYdLWrH8

Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh 2013 – Múa

http://youtu.be/fOnW1N2o-YA

Nhạc Cảnh – Sáng Ký Thế. Tổ Phụ Abraham

http://youtu.be/Faxr7XJsEzM

]]>

Leave a Reply