Buổi Họp Công Cộng Học Sinh

Dr. Starr cũng sẽ tổ chức sáu buổi Họp Công Cộng Học Sinh—ba buổi tại trung học cấp III và ba buổi tại trung học cấp II. Buổi Họp Công Cộng đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm 17 tháng 10 tại Poolesville High School. Buổi Họp Công Cộng Học Sinh sẽ cho phép Dr. Starr được nghe trực tiếp từ các học sinh về những vấn đề quan trọng đối với các em. Các Buổi Họp Công Cộng Học Sinh sẽ do Justin Kim, Thành Viên Học Sinh của Board of Education, chủ tọa. Các buổi họp công cộng sẽ được lưu trữ ở trang mạng MCPS và chiếu trên MCPS TV. Buổi Họp Công Cộng Học Sinh http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/superintendent/student-townhall/

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours