Buổi Họp Công Cộng Học Sinh

Dr. Starr cũng sẽ tổ chức sáu buổi Họp Công Cộng Học Sinh—ba buổi tại trung học cấp III và ba buổi tại trung học cấp II. Buổi Họp Công Cộng đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm 17 tháng 10 tại Poolesville High School. Buổi Họp Công Cộng Học Sinh sẽ…