Chào Mừng 50 Năm Học Hỏi Môi Trường Ngoài Trời tại MCPS!

Chương Trình Giáo Dục Môi Trường Ngoài Trời sẽ tổ chức một Hội Chợ Giáo Dục Môi Trường vào ngày 26 tháng 10 để đánh dấu kỷ niệm năm thứ 50 dạy và học trong lớp học ngoài trời! Ngày này kiện sẽ được tổ chức tại Lathrop E. Smith Environmental Education Center, 5110 Meadowside…