Hiện Có Những Cơ Hội Lãnh Đạo và Phục Vụ Dành Cho Học Sinh

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Hiện đang nhận đơn vào vị trí Thành Viên Học Sinh tại Hội Đồng Giáo Dục (SMOB) Tiểu Bang và Sáng Kiến Lá Phiếu Tương Lai của Hội Đồng Tuyển Cử Quận Hạt Montgomery. SMOB Tiểu Bang Các học sinh lớp 10 và…