Ghi Tên Chủng Ngừa Cúm Tại Trường Năm 2013

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Sở Y Tế và Xã Hội Quận Hạt Montgomery sẽ tổ chức các buổi chủng ngừa cúm bằng cách xịt qua mũi (FluMist) miễn phí trong tháng 11 cho trẻ em 18 và nhỏ hơn tại nhiều trường học MCPS. Vào ngày Thứ…