Cuộc Vận Động Hàng Xóm với Hàng Xóm 2013-2014: Hãy Tham Dự

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Hàng Xóm với Hàng Xóm (N2N) MCPS cho các thành viên của cộng đồng cơ hội để tổ chức hay tham gia những cuộc thảo luận từng nhóm nhỏ về những đề tài quan trọng của hệ thống trường học. Bắt đầu vào…