Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong Thành phố Gaithersburg ở tiểu bang Maryland và Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Tạ ơn Hoa Kỳ năm 2018

Theo tin Thành phố Gaithersburg Lễ Tạ Ơn sạn Holiday Đóng cửa & Tái chế Thông báo Cơ sở đóng cửa và lịch trình sửa đổi được đưa ra ngày 21 Tháng 11 – tái chế 23. hôm thứ Năm sẽ được thu thập vào thứ bảy. Ngày cuối: 2018/11/16 14:50 Thứ 4 Tháng 11…