Chương Trình Tang Lễ (Chi Tiết) ….. Y Sĩ Nhảy Dù Bùi Cao Đẳng…

Chương trình tang lễ Mũ Đỏ Bác-sĩ Bùi Cao Đẳng, Y Sĩ Tiểu đoàn 1 / Sư Đoàn Nhảy Dù / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã vĩnh viễn giả từ gia đình, thân quyến và đồng đội… Linh cửu hiện được quàn tại: ** Nhà quàn: Francis J. Collins Funeral Home 500 University…