Remembrance and Services for Dr. Dang C Bui, MD

Bác-sĩ Bùi Cao Đẳng không còn nữa ! 37 năm trước,  chạy bộ từ Vũng Tàu trở về, khóc vùi trong vòng tay ôm quen của Mẹ. 37 năm sau, y-sĩ tiểu-đòan 1 Nhảy Dù đi vào lòng đất lạ, trong một ngày buồn. Nhìn Anh nằm đó, tôi thấy Anh trong tôi, và tôi trong…