MVMA Needs Picnic Volunteers – Please Respond Before May 18

MVMA Needs Picnic Volunteers – Please Respond Before May 18 Dear Friends and MVMA Supporters, The Maryland Vietnamese Mutual Association (MVMA) will organize its 24th annual community picnic together with a student award ceremony at Bohrer Park (adjacent to Gaithersburg H.S.) on Sunday June 3, 2012. We need volunteers for the picnic. Would you be…

The 84th Commemoration of Founder Han Bai's Passing

You are cordially invited to THE 84TH COMMEMORATION OF FOUNDER HAN BAI�S PASSING At FOREST OAK MIDDLE SCHOOL 651 Saybrooke Oaks Blvd Gaithersburg, MD 20877 At 3:00 P.M. Saturday, May 5, 2012 Bang Nguyen

Chương Trình Tang Lễ (Chi Tiết) ….. Y Sĩ Nhảy Dù Bùi Cao Đẳng…

Chương trình tang lễ Mũ Đỏ Bác-sĩ Bùi Cao Đẳng, Y Sĩ Tiểu đoàn 1 / Sư Đoàn Nhảy Dù / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã vĩnh viễn giả từ gia đình, thân quyến và đồng đội… Linh cửu hiện được quàn tại: ** Nhà quàn: Francis J. Collins Funeral Home 500 University…

Remembrance and Services for Dr. Dang C Bui, MD

Bác-sĩ Bùi Cao Đẳng không còn nữa ! 37 năm trước,  chạy bộ từ Vũng Tàu trở về, khóc vùi trong vòng tay ôm quen của Mẹ. 37 năm sau, y-sĩ tiểu-đòan 1 Nhảy Dù đi vào lòng đất lạ, trong một ngày buồn. Nhìn Anh nằm đó, tôi thấy Anh trong tôi, và tôi trong…